مستربچ های ترانسپرنت

آکام مستر بچ با تکیه بر علم شیمی پلیمرها و نوع عملکرد، برای رنج وسیعی از پلیمرها، مستربچ های صنعتی را طراحی و فرموله کرده است. مستربچ های ترانسپرنت تولیدی این شرکت جهت تولید انواع ظروف یکبار مصرف رنگی شیشه ای مورده استفاده قرار می گیرند.